Şu an :

-

Sıradaki Programcı:

Radyo Eksen Gizlilik Politikası

1. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi,müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıtsisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulundugu her türlü ortamı,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tsürlü bilgiyi,

Radyo Eksen: İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Organizasyonu Tic.A.Ş.’yi

Site: https://www.radioeksen.com/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdigi yetkiye dayanarak onun adına ̆ kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verikayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu, ifade eder.

2 Radyo Eksen Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler

2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Radyo Eksen; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir.Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

- ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)

- pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)

2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Radyo Eksen, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi

Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak

Radyo Eksen bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

2.1.3 Radyo Eksen'in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

3 Çerez'ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme

Radyo Eksen; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret edençevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez(cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez(Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4 İlgili Kişinin Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Radyo Eksen; Site, mobil uygulama veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların işlenen kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar aşağıdaki gibidir:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

- 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

- kisiselveri@radioeksen.com isimli e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e- posta göndermek(aynı zamanda Şirketimize hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir)

- Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e- posta göndermek

- Kimlik tespitinin noterde yapıldığı bir dilekçeyi Radyo Eksen’in web sayfasında yer alan adres bilgilerine göndermek

suretiyle Şirketimize başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı ilgili kişiyi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız.Kişisel Verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız.Bu amaçla internet gibi ortamlardan gelen saldırılara karşı güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi teknolojiler kullanılmaktadır.Kişisel veri alınan web sayfalarının SSL sertifika taşıması sağlanmaktadır.Sızma testleri ile sistemlerdeki güvenlik zaafiyetleri taranmakta ve sbulgulara göre gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Şirketimiz’e ait internet sitesine, mobil uygulamasına, mobil web’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir.Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.Kullanıcı / Üye / Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz'e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Mart 2018

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 ve 13 hükümleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin süreç ve faaliyetlerimiz konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız güncellenen versiyonunda; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.